بسم رب الحسین
هر حادثه‌ای که در تاریخ ثبت می شود، بزرگ یا کوچک، دیر یا زود به فراموشی سپرده می‌شود یا نهایتاً روزی را در گوشه ای از تقویم ها به خود اختصاص می‌دهد.
اما این حسین کیست و این چه حادثه‌ایست که پس از گذر هزار و سیصد و اندی سال، هنوز در قلب ها جای دارد.
این حسین کیست که هرساله در عزایش عالمی سیاه می پوشند و برایش عزا می گیرند؛ نه تنها در شهر و دیار خودش بلکه در جای جای این عالم

علیرضا سلطانلو